Grzegorz Kozłowski

Grzegorz Kozłowski

– Przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym,

– Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących,

– Członek Zarządu Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego

– Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Ukończył studia z zakresu informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Przepracował 10 lat w Ośrodku Obliczeniowym w dużej warszawskiej firmie z branży elektronicznej na stanowisku programisty komputerów. Od 1984 do 2008 roku związany z Polskim Związkiem Niewidomych gdzie pracując w biurze ZG PZN zajmował się m.in. problematyką ludzi głuchoniewidomych, pozyskiwaniem funduszy, uczestniczył w realizacji projektów, również jako koordynator lub asystent koordynatora.

Współzałożyciel (w 1991 r.), a od 2004 roku Przewodniczący, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (wcześniej pełnił funkcje wiceprzewodniczącego lub skarbnika).

Od listopada 2015 r. do chwili obecnej członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Od czerwca 2013 r. do lipca 2015 r. członek Społecznej rady Konsultacyjnej przy Zarządzie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od Marca do listopada 2014 r. przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych a następnie do czerwca 2015 r. członek Zarządu PFON.

W roku 2012 współzałożyciel i jeden z fundatorów Polskiej fundacji Osób Słabosłyszących, początkowo przewodniczący Rady fundatorów fundacji a od września 2014 r. prezes jej Zarządu.

Uczestniczy w pracach różnych zespołów roboczych i komisji eksperckich działających w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnością ekspert w dziedzinie dostępności przestrzeni społecznej i publicznej dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (wzroku i słuchu) – aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni oraz nieformalną grupę ekspertów ON-Inclusion 2014-2020.

Brał udział w pracach m.in.:

– Zespołu Roboczego powołanego w roku 2008 przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w celu przygotowania założeń Ustawy o Języku Migowym i Innych Środkach Komunikowania się, w roku 2011 brał aktywny udział w pracach parlamentarnych nad tą ustawą

– Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,

– Komisji dialogu Społecznego ds. Mieszkalnictwa chronionego w Warszawie.

Twórca polskiego alfabetu punktowego do dłoni dla głuchoniewidomych, współtwórca oraz koordynator programu „Świat bliżej nas, my bliżej świata”, nastawionego na udostępnianie osobom głuchoniewidomym sprzętu komputerowego oraz Internetu. Współtwórca oraz współrealizator autorskiego programu systemu usług tłumaczy-przewodników osób głuchoniewidomych podjętego przez Towarzystwo Pomocy głuchoniewidomym w roku 1996 – jako pierwszego tego typu przedsięwzięcia w Polsce oferującego osobom z niepełnosprawnościami usługi asystenckie. Uczestniczył w realizacji projektów pilotażowych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, których celem było wypracowanie oraz wdrażanie aktywizacji zawodowej osób głuchoniewidomych oraz wprowadzania ich na rynek pracy (również otwarty) przy wykorzystaniu wsparcia Trenera Pracy.

Instruktor szkoleń komputerowych oraz w zakresie metod porozumiewania się osób głuchoniewidomych. Instruktor warsztatów o tematyce włączenia osób z niepełnosprawnościami w nurt życia społecznego adresowanych zarówno do osób z niepelnosprawnościami jak i do ich szeroko pojętego otoczenia.

Laureat konkursów:

– „Człowiek bez barier”, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

– „Idol środowiska” organizowanego przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”

– „Idol środowiska 25-lecia” organizowanego przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”.

Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu głuchoślepoty oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepelnosprawnościami publikowanych zarówno na łamach prasy środowiskowej jak i poświęconej tematyce niepełnosprawności a także zamieszczanych w publikacjach książkowych. Uczestnik kilkudziesięciu programów radiowych i telewizyjnych poświęconych tej problematyce. Uczestnik konferencji międzynarodowych z zakresu głuchoślepoty, podczas których prezentował polskie doświadczenia m.in. w zakresie świadczenia usług tłumaczy-przewodników, zatrudnienia wspomaganego itp.

Twórca wspólnie z żoną Renatą idei oraz współorganizator rekolekcji oraz pielgrzymek dla głuchoniewidomych, które odbywają się regularnie od roku 2000.

Prywatnie – mąż i ojciec czworga dzieci.

Osoba głuchoniewidoma.