Przemysław Żydok

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada siedemnastoletnie doświadczenie w pracy w sektorze  pozarządowym. Przez wiele lat związany z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym,  współpracował z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskim Forum Osób  Niepełnosprawnych, Fundacją Eudajmonia, Fundacją Imago oraz Ogólnopolską Federacją  Organizacji Pozarządowych. Od maja 2013 r. związany z Fundacją Aktywizacja – obecnie pełni w niej funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Pionu Badań i Rozwoju. Ma doświadczenie  w realizacji projektów oraz kreowaniu systemów zarządzania dla NGO. Ekspert w kilku projektach innowacyjnych PO KL dotyczących tematyki niepełnosprawności oraz współczesnych trendów na rynku pracy. Jeden z założycieli i współkoordynator eksperckiej grupy ON Inclusion 14-20, która od 2013 r. podejmuje skuteczne działania rzecznicze w celu włączenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w główny nurt programowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020.