Publikacje

  • Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020

Poradnik został opracowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Zawiera wiele praktycznych przykładów stosowania wytycznych dot. równości szans i niedyskryminacji.

link do dokumentu:

Wersja pdf

Wersja kontrastowa

Wersja w polskim języku migowym

  • Propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami

Dokument pt. „Propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami” został stworzony przez grupę ON Inclusion 14-20 jako pierwszy dokument operacjonalizujący postulaty Grupy. Stał się też podstawą do opracowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokumentu „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf)

link do dokumentu:

Dostepnosc_Funduszy_UE_dla_ON_propozycje_wytycznych_wersja1_1

 

  • Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce

Niniejszy podręcznik ma na celu przybliżenie nowego podejścia do osób z niepełnosprawnościami w funduszach unijnych oraz wsparcie w tworzeniu i realizacji projektów zgodnie z Wytycznymi, które podejmują po raz pierwszy takie kwestie, jak: podwójne podejście, dostępność, opis dostępności inwestycji, koncepcja uniwersalnego projektowania, mechanizm racjonalnych usprawnień, język łatwy, a tym samym stanowią olbrzymie wyzwanie dla podmiotów realizujących programy. Podmioty te będą zobowiązane uwzględniać nowe instrumenty i sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na wszystkich etapach realizacji programów, począwszy od etapu projektowania, poprzez wdrażanie, monitorowanie, aż po ich ewaluację.

Podręcznik został opracowany przez grupę ekspertów działających na rzecz dostępności projektów UE dla osób z niepełnosprawnościami: Agatę Gawską, Przemysława Żydoka, Jacka Zadrożnego, dr Katarzynę Roszewską oraz dr hab. inż. arch. Marka Wysockiego.

Link do dokumentu:

http://www.aktywizacja.org.pl/biblioteka/publikacje/3449-publikacja-dostepnosc-funduszy-europejskich-2014-2020-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-praktyce